Hoàn thiện web, quí khách thanh toán 1 triệu còn lại và thanh lý.