Cùng chúng tôi trao đổimục đích làm web, chuẩn bị nội dung bài viết, hình ảnh.